Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Środowisko bibliotekarskie w swoim stanowisku "Zmiany w ustawie o obowiązkowym egzemplarzu bibliotecznym" przyjęło do wiadomości konieczność zmian w ustawie o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dn. 7 listopada 1996 r. i zastąpieniu części egzemplarzy analogowych postacią elektroniczną. Przedstawiło również następujące rozwiązania:

Zmiany w sposobie dostarczania egzemplarza obowiązkowego do bibliotek są możliwe wyłącznie w warunkach stworzenia cyfrowej alternatywy, funkcjonalnej z punktu widzenia czytelników i bezpiecznej technologicznie dla zapewnienia ciągłości i spójności polskich zasobów bibliotecznych. Istotnym elementem zmian jest również objęcie egzemplarzem obowiązkowym nowych typów publikacji, które nie zostały dotychczas uwzględnione.

Egzemplarz obowiązkowy powinien objąć następujące typy publikacji, wytworzonych i rozpowszechnianych na terenie RP:
1. dokumenty piśmiennicze, jak: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne, afisze,
2. dokumenty graficzne i graficzno-piśmiennicze, jak: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nuty,
3. dokumenty audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, jak: płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze,
4. dokumenty elektroniczne, rozpowszechniane na nośnikach fizycznych oraz dostępne online,
5. strony internetowe z domeny .pl.

Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie będzie przekazywane po dwa egzemplarze obowiązkowe publikacji w postaci analogowej, z obowiązkiem wieczystej archiwizacji. Bibliotece Sejmowej w Warszawie - po jednym egzemplarzu obowiązkowym dzienników urzędowych organów administracji rządowej. Ponadto Bibliotece Narodowej, prowadzącej Centralne Repozytorium Elektronicznego Egzemplarza Obowiązkowego, przekazywana będzie ponadto jedna kopia każdej publikacji w postaci elektronicznej.

Projekt, realizacja i wdrożenie Centralnego Repozytorium Elektronicznych Egzemplarzy Obowiązkowych, umieszczonego w Bibliotece Narodowej – centrum kompetencji w zakresie digitalizacji zbiorów bibliotecznych, wymaga finansowania ze środków pozostających w dyspozycji Państwa oraz koordynacji i nadzoru przez komitet sterujący, w którym obok przedstawicieli wykonawcy zasiądą zewnętrzni eksperci, reprezentujący oba resorty: kultury oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Dostęp do elektronicznych egzemplarzy obowiązkowych powinien być gwarantowany dla bibliotek uniwersyteckich (w rozumieniu tradycyjnym), Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Zaproponowano zasady udostępniania: jeden dostęp w każdej bibliotece w danej jednostce czasu, z dowolnego komputera identyfikowanego jako pracujący w sieci danej biblioteki, z możliwością kopiowania w zakresie dopuszczanym przez prawo autorskie. W celu ochrony i umożliwienia zdefiniowania i rozpoznania źródła kopii publikacje będą znakowane (metody DRM, steganografia np. niewidoczne dla człowieka cyfrowe znaki wodne, itp). Transmisja chronionej zawartości do terminala będzie zaszyfrowana.

Strony internetowe z domeny .pl będą pozyskiwane przez Bibliotekę Narodową drogą harvestowania za pomocą oprogramowania zalecanego przez International Internet Preservation Consortium i przechowywane w Centralnym Repozytorium Elektronicznego Egzemplarza Obowiązkowego.

Źródło: EBIB [dostęp 3.06.2010]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License