Obowiązki wydawcy

Ustawa z dn. 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych1 nakłada na wydawców obowiązki w zakresie przekazywania dzieł oraz obowiązki bibliotek w zakresie gromadzenia dorobku wydawniczego.

Wydawca

 • to osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna, która prowadzi na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domniemywa się, że wydawcą jest osoba, której nazwę lub nazwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzemplarzach publikacji.

Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne obejmują publikacje, czyli dzieła zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpowszechnienia, w tym:

 • piśmiennicze: książki, broszury, gazety, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe, druki ulotne, afisze
 • graficzne i graficzno-piśmiennicze: mapy, plakaty, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nuty
 • audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk, tj.: płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mikrofilmy, mikrofisze
 • zapisane na informatycznych nośnikach danych
 • oprogramowanie komputerowe.

Obowiązki wydawcy

Wydawca, który udostępnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jest zobowiązany do bezpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom egzemplarzy obowiązkowych.

Obowiązkowi bezpłatnego przekazania uprawnionym bibliotekom egzemplarzy obowiązkowych podlega również bezpośredni producent dzieła wyprodukowanego w kraju dla wydawcy zagranicznego.

Osoby te zobowiązane są także do przekazywania uprawnionym bibliotekom egzemplarzy obowiązkowych:

 • kolejnych wydań tego samego dzieła,
 • poszczególnych mutacji gazet i czasopism, w tym również poszczególnych wersji językowych,
 • wydań bibliofilskich,
 • reprintów dzieł wcześniej już publikowanych,
 • dzieł, które pierwotnie nie były publicznie udostępniane, w tym takich, które
 • utraciły charakter tajny lub poufny.

Wydawca zobowiązany jest przekazać egzemplarze obowiązkowe Bibliotece Narodowej w ciągu 5 dni, a pozostałym bibliotekom w ciągu 14 dni od momentu zakończenia procesu publikacji. Do przesyłanych egzemplarzy należy dołączyć ich wykaz w dwóch egzemplarzach. Przesyłki (niepolecone) są zwolnione z opłat pocztowych.2

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License